petak, 24. veljače 2012.

I'm alive and I need some help :)

I am really sorry I don't write posts these days, my exams started and I don't have time for anything. Luckly next week it will be over so I will publish my recent manicures, and I have some reviews pending too.
Now I need to ask for a favour. There is a contest on Dazzle dry-quick dry nail polish Facebook page and I made it to the voting part. And now I could use some likes from you.

Click on the link: HERE or on the picture bellow:It leads to my picture on Fb and then hit "like". I would really appreciate it, voting ends on feb 26, in two days. Thank you in advance :)
______________________________________________________________________

Stvarno mi je žao što ne pišem postove ovih dana, počeli su mi ispiti pa nemam vremena nizašta. Srećom sljedeće seedmice se završavaju pa ću objaviti svoje posljednje manikure a i imam i neke recenzije koje čekaju takođe.
Sad vas moram zamoliti za uslugu. Dazzle dry-quick dry nail polish ima natjecanje na Facebook-u i moja manikura je došla do dijela gdje se glasa. Pa bi sad dobro došli lajkovi od vas.

Kliknite na link: OVDJE ili na sliku ispod:


Vodi na moju sliku na Fb i onda pritisnite "lajk". Stvarno bih bila zahvalna, glasanje završava 26. februara, za dva dana. Hvala unaprijed :)

srijeda, 15. veljače 2012.

Late V-day post

Happy Valentine's day (better late then never) :)
How did u spend it? What manicure did u make?
I did some Bundle monster stamping, the one with kisses (I bet you saw it like million times, but I wanted to make one too). I took baby pink Rapsodi (309), applied two coats, and added pink and blue kisses with BM 202 plate. After a top coat it looked a bit messy, and I know that the middle and pinky finger aren't perfect but who cares :)
Sretno Valentinovo (bolje ikad nego nikad). :)
Kako ste ga provele? Koju manikuru ste napravile?
Ja sam malo pečatirala sa Bundle monster pločicama, onaj sa pusama (kladim se da ste ga vidjele milion puta, ali sam željela d ai ja naoravim jedan). Uzela sam baby pimk Rapsodi (309), nalakirala dva sloja, i dodala roze i plave puse sa BM 202 pločicom. Nakon top coata izgledalo je malo neuredno, i znam da srednji i mali prst nisu savršeni ali koga briga :)(First two pics are taken with flash and the last one, without stamping, on the daylight and the color is more realistic on it)
(Prve dvije slike su uslikane sa blicem a zadnja, bez pečata, na dnevnoj svjetlosti i boja je najrealnija na njoj)
_______________________________________________________________________

That's not all, I have another pink manicure :) When I took this Lm care romeis (08) nail polish I thought it is red, but one coat of it showed me I'm wrong, it is pinkish. Maybe if I added second coat it would become red, who knew :D Anyway I loved it, the shimmer-glitter in it is amazing. I took a scotch tape and added black nail polish, and then some pink snowflakes/flowers, I don't know what, with the Lm polish again.
To nije sve , imam još jednu roze manikuru :) Kada sam uzela ovaj Lm care romeis (08) lak mislila sam da je crven, ali jedan njegov sloj na noktima mi je pokazao da griješim, rozkast je. Možda bi da sam dodala drugi sloj postao crven, ko zna :D U svakom slučaju odličan je, shimmer-glitteri u njemu su nevjerovatni. Uzela sam selotejp i dodala crni lak, a onda neke roze pahulje/cvijeće, ne znam šta, opet sa Lm lakom.


_______________________________________________________________________

And now, I am going to show you one stickers I bought that suck :D Those are Flower power gel style stickers (from Essence Natventurista collection). After I got them I looked are there any reviews of this item online, and couldn't find any. Here is what they look like:
A sad, pokazaću vam naljepnice koje sam kupila a koje su užas :D To su Flower power gel style naljepnice (iz Essence Natventurista kolekcije). Nakon što sam ih uzela gledala sam ima li kakva recenzija ovog proizvoda online i nisam našla nijednu. Evo kako izgledaju:


Applied them:
Stavila sam ih:


Step 5 says to cut off excess so I did:
Korak 5 kaže da se osjeku vrhovi pa jesam:


And then I thought they're really not bad, I liked my nails. But then I saw it didn't really stick on nails, I had to press each finger every few seconds, so I added top coat to make things better. And nothing, few minuts later they all got off, so a big minus for these :/ I have one more pair, with another design and from another collection I think so I will try them with a glue.
I onda sam pomislila da uopšte nisu loše, svidjeli su mi se moji nokti. Ali onda sam vidjela da se nije baš zalijepilo za nokte, morala sam pritiskati svaki prst svakih par sekundi, pa sam dodala top coat da poboljšam situaciju. I ništa, par minuta kasnije svi su spali, tako da veliki minus za njih :/ Imam još jedan parr, drugi dizajn i druga kolekcija ja mislim, pa ću njih isprobati sa ljepilom.


_______________________________________________________________________

One more thing, before you go. Check out my crackle nail polish, it cracked in the bottle. O.O The bottle didn't crack but the polish in it did. Did this happen to you too?
Thank you for reading :)
Još jedna stvar, prije nego što odete. Pogledajte moj crackle lak, pukao je u bočici.O.O Nije pukla bočica, nego lak unutra.. Da li se ovo vama desilo?
Hvala što ste čitale :)

ponedjeljak, 13. veljače 2012.

Winner of the BB polishes giveaway :)

Good morning, I hope you're all fine :) Let's see who won those three cuties :)
Dobro jutro, nadam se da ste dobro :) Da vidimo ko je osvojio one slatkoće :)


Who hides under that number?
Ko se krije ispod tog broja?I can't see a thing, can you? :D
Ja ne vidim ništa, a vi? :D


The winner is Ciara M. Congratulations ^^ Sent you an e-mail, please respond within 48 hours so I don't have to pick someone else :)
Pobjednica je Ciara M. Čestitam ^^ Poslala sam ti e-mail, molim te odgovori u roku od 48h da ne bih morala birati nekog novog :)

Thank you all for joining, wish you more luck next time :)
Hvala svima na učestvovanju, želim vam više sreće drugi put :)

srijeda, 8. veljače 2012.

Essence - Show me the way; Gabrini Elegant 330

Few days ago I chose Show me the way, from Essence - Remix your style collction. Polished it and then realized there is nothing special about that color, it's just one more ordinary green polish. So I wondered why did I think it was so spectacular when I decided to take it? And realized, because of the pink letters on the bottle :) I took som pink nail polish and drawed flowers, and to break monotony added some white ones too. The final result is (I love the polish again :D):
Prije par dana izabrala sam Show me the way, iz Essence - Remix your style kolekcije. Nalakirala sam ga i onda shvatila da ta boja nije nikako posebna, bio je to samo još jedan obični zeleni lak. Pa sam se zapitala zašto sam mislila da je tako spektakularan kada sam odlučila da ga uzmem? I skontala, zbog roze slova na bočici :) Uzela sam neki roze lak i nacrtala cvijeće a da razbijem monotoniju dodala sam takođe i bijelo cvijeće. Konačan rezultat je (ponovo mi se sviđa lak :D):


 (2 coats + top coat; pics taken with a flash)
(2 sloja + top coat; slike uslikane sa blicem)

 _______________________________________________________________________

I saw that Pretty little blings is having a contest on her Facebook page, the theme is V-day. I joined with my black hearts mani. I think this golden polish (Gabrini Elegant 330) I used as the base color is really nice :) Do you like it?
Vidjela sam da Pretty little blings ima natjecanje na svojoj Facebook stranici, tema je Valentinovo. Prijavila sam se sa svojom "crna srca" manikurom. Mislim da je ovaj zlatni lak (Gabrini Elegant 330) koji sam koristila kao baznu boju baš lijep :) Da li se vama sviđa?


(2 coats + tc; Hearts made with a small dotting tool; Pics taken inside, on the daylight)
(2 sloja + tc; Srca napravljena sa malom tačkalicom; Slike uslikane unutra, na dnevnoj svjetlosti)

_______________________________________________________________________

Thank you for reading, hope you like what you've seen :) I bought just a few polishes, it is very cold here, we have a lot of snow, so I don't really go shopping untill I have to :D I have included two pics in this post, so you can see how beautiful is it here :) I snow :D Is there snow in your town?
Hvala što ste čitale, nadam se da vam se sviđa to što ste vidjele :) Kupila sam samo par novih lakova, ovdje je jako hladno, imamo puno snijega, pa baš i ne idem u shopping osim ako ne moram :D Ubacila sam dvije slike u ovaj post, da vidite kako je lijepo ovdje :) Ja snijeg :D Ima li snijega u vašem gradu?
(Pictures taken from Tuzla - the city I love)
(Slike uzete sa Tuzla - grad koji volim

_______________________________________________________________________

You still have 5 days left to join Bootie babe polishes giveaway :)
Imate još 5 dana da se prijavite na Bootie babe polishes giveaway :)

srijeda, 1. veljače 2012.

My collection, part2; New manis; Tutorial

It's me again :) I owe you some pics :)
First I am going to show you what else, beside nail polishes, am I keeping in my collection :)
To sam opet ja :) Dužna sam vam neke slike :)
Prvo ću vam pokazati šta još, pored lakova za nokte, imam u svojoj kolekciji :)


(Decorative scissors, scotch tape, medical sticky plaster, napkins for decoupage mani, glue, alcohol, acetone, nail file, hand cremes)
(Makaze sa uzorkom, selotejp, flaster, salavete za decoupage manikuru, ljepilo, alkohol, aceton, turpiju, kreme za ruke)


(Nail art stickers, tip guides, rhinestones, glitters, foils)
(Naljepnice za nokte, naljepnice za frenč, cirkone, glittere, folije)

(Manicure and pedicure set, stamping plates, scraper, stamper, cotton that I keep in a candle box)
(Pribor za nokte, pločice, strugač i pečat, vata koju držim u kutiji od svijeća )

(The fish cup in which I keep my brushes, dotting tools, nail art pens, nail files, straws for splatter manicure, tissues, sponges; I keep those little glitter bottles out :) )
(Riba šoljica u kojoj držim kistove, tačkalice, turpije, slamke za splatter manikuru, maramice, spužve; Ove male flašice sa gliterima držim napolju :) )

So, how do I store these? Few months ago I kept it all in two boxes, one for nail polishes and another one for other items. And, as time passed by, the boxes became too small :) So I had to find another solution. After I got married I brought an closet from my room into our house since we were money short and had to buy some other stuff before some modern shelf we planned in the first place. I decied to use one part of it and display my collection, which was small at that time. After a while that one shelf was too small so I took another one, and then another one :D I still have 2 available, filled with some other stuff but if I need I will use them for my collection too :) The question is, when we get some money and replace this closet what will I do then? I guess I will have to find a lot of boxes :D
Pa, gdje su složene ove stvari? Prije par mjeseci sve je bilo u dvije kutije, u jednoj lakovi za nokte, u drugoj ostale stvari. I, kako je vrijeme prolazilo, kutije su postale premale :) Pa sam morala naći drugo rješenje. Nakon što sam se udala donijela sam ormar iz svoje sobe u našu kuću jer smo bili kratki s parama i morali smo kupiti neke druge stvari prije jedne moderne male komodice koju smo planirali prvenstveno. Odlučila sam da iskoristim dio tog regala i izložim svoju kolekciju, koja je tada bila mala. Nakon nekog vremena ta jedna polica je bila premala pa sam uzela i drugu, a onda i treću :D Još uvijek imam dvije slobodne, na kojima su druge stvari ali ako zatreba iskoristiću i njih za svoju kolekciju :) Pitanje je, kada skupimo pare i zamijenimo ormar šta ću tada? Mislim da ću morati naći puno kutija :D

 (Doors closed)
(Vrata zatvorena)

(Doors open)
(Vrata otvorena)

(And a close up)
(I izbliza)

What do you think? How do you store your goodies? I would love to see :)
Šta mislite? Kako ste vi složile svoje ljepotane? Voljela bih vidjeti :)

________________________________________________________

Back to manicures.
1. Red one; Rapsodi 326 + white and silver lines. Nail crazy this is the one :)
Nazad na manikure.
1. Crvena; Rapsodi 326 + bijele i srebrene linije. Nail crazy to je ta :)(All pictures taken outside, on the daylighit)
(Sve slike uslikane napolju, na dnevnoj svjetlosti)

________________________________________________________

2. I did this one my cousin's nails. This is one spring mani :) I know the picture is bad but all the better ones are deleted by my phone -.- Base color is Gabrini Elegant Mirror colors M01.
2.Ovu sam uradila rodici na noktima. To je jedna proljetnamanikura :) Znam da je slika loša ali sve bolje je moj telefon izbrisao -.- Bazna boja je Gabrini Elegant Mirror colors M01.


________________________________________________________

 3. Few days ago I disciovered Nailside blog and found bunch of great ideas there :) I even recreated one, made a tutorial too :) I chose purple noname Chinese nail polish. Couldn't capture the beauty of it, but there was a lot of shimmer there. The bad side is that the smell whas horrible :)
3. Prije par dana otkrila sam Nailside blog i našla pregršt super ideja tamo :) Čak sam jednu i rekreirala, napravila i tutorial :) Izabrala sam ljubičasti kineski bezimeni lak. Nisam mogla uslikati tu ljepotu, ali tu je bilo puno shimmera. Loša strana je što je miris bio užasan :)


I added Gabrini Pacific 90, micro holo glitters I love, I have to use it in combination with some other colors too.
Dodala sam Gabrini Pacific 90, mikro holo glitere koji su me oduševili, moraću ih koristiti i u kombinaciji sa nekim drugim bojama.


And in the end zigzag matt french.
I na kraju cik-cak matt frenč.


If you don't know how to make zigzag here is a tutorial :)
Ako ne znate kako napraviti cik-cak evo tutoriala :)


1.Apply your basecoat. 
2.Apply any nail polish you want.
3.Take three pieces of medical sticky plaster (or a scotchtape, as you wish) and cut them to six triangles. You will need 5 triangles for each finger.
4.Place first triangle on the middle part, close to the tip of your nail.
5.Place the another triangle on the right side.
6.Put another one on the left side.
7.Add two more triangles bellow the two ones on the sides.
8.Apply black nail polish on the top of your nail.
9. Wait for few seconds and apply a matt top coat, or you can use black matt nail polish. Mine isn't matt enough so I used regular black polish and matt tc over it.
10.Remove the triangle you stuck the last.
11. Remove the one you placed before the last one.
12.Then remove those on the left and right side.
13. In the end remove the triangle you placed the first on your nail.
1.Stavite basecoat.
2.Nalakirajte bilo koji lak.
2.Uzmite tri komada flastera (ili selotejpa, kako god želite) i isjecite ih na šest trouglova. Trebaće vam 5 trouglova za svaki nokat.
4.Stavite prvi trougao na sredinu, blizu vrha vašeg nokta.
5.Stavite drugi trougao na desnu stranu.
6.Zalijepite još jedan na lijevu stranu.
7.Dodajte još dva trougla ispod ova dva sa strana.
8.Nalakirajte crnim lakom vrh nokta.
9.Sačekajte par sekundi a onda prelakirajte matt top coatom, ili možete koristiti crni matt lak. Moj nije matt dovoljno pa sam koristila obični i matt tc preko.
10.Odlijepite trougao koji ste zadnji zalijepili.
11.Odlijepite onaj koji ste zalijepili prije zadnjeg.
12.Onda skinite one sa desne i lijeve strane.
13.Na kraju sklonite trougao koji ste stavili prvi na nokat.

________________________________________________________

That's it, I am really tired, took me a while to write this post :) See you soon and thank you for reading :)
To je to, stvarno sam se umorila, trebalo mi je vremena da napišem ovaj post :) Vidimo se uskoro i hvala što ste čitale :) 

Translation